Facebook Wyszukaj na stronie
Kancelaria prawna Olsztyn
Tło obrazu Tło obrazu

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Informacja o prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez podmioty składające się na Kancelarię Radców Prawnych TEZA (dalej: Kancelaria), tj.:
 2. Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Baranowski, ul. gen. Stefana Grota Roweckiego, nr 31, lok. 21, 10-693 Olsztyn, NIP: 7393800160, e‑mail: baranowski@kancelariateza.pl
 3. Kancelaria Radcy Prawnego Cezary Romanowski, ul. Popiełuszki 18/10, 10-693 Olsztyn, NIP: 7393660121, e-mail: romanowski@kancelariateza.pl
 4. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Lewandowski, ul. Rataja 19a/3, 10-900 Olszyn, NIP: 7393420351, e-mail: lewandowski@kancelariateza.pl
 5. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.kancelariateza.pl jest Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Baranowski, ul. gen. Stefana Grota Roweckiego, nr 31, lok. 21, 10-693 Olsztyn, NIP: 7393800160, e‑mail: baranowski@kancelariateza.pl (dalej Administrator)
 6. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Usługobiorców. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 8. Ilekroć w treści Informacji o prywatności jest mowa o Usługobiorcy rozumie się przez to także Użytkownika strony internetowej kancelariateza.pl, który nie jest Usługobiorcą.
 9. W zakresie nieuregulowanym w Informacji o prywatności zastosowanie znajdą stosowne postanowienia RODO, aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Cel i zakres zbierania danych

 1. Przetwarzanie danych Usługobiorcy w celu realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej odbywa się na podstawie zawartej z nim umowy. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usług, o ile odrębne przepisy nie będą wymagały zachowania dłuższego okresu przetwarzania. W przypadku, gdyby nie doszło do zawarcia umowy, dane zostaną usunięte w terminie 30 dni od chwili złożenia przez Usługobiorcę rezygnacji z zawarcia umowy.
 2. Kancelaria pozyskuje informacje o Usługobiorcach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 3. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Usługobiorcę w formularzu kontaktowym (zakładka Kontakt) lub formularzu dotyczącym porady prawnej (zakładka Porady on-line) (dalej: Formularze),
 4. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 5. Informacje zawarte w Formularzach.
 6. Kancelaria zbiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorcę.
 7. Kancelaria może zapisać ponadto informacje o parametrach technicznych połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 8. Dane wprowadzone w Formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Usługobiorcy.
 9. Dane podane przez Usługobiorcę w Formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego zapytania, np w celu wykonania usługi lub kontaktu handlowego.
 10. Dane podane przez Usługobiorcę w Formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi na rzecz Kancelarii.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy o pomoc prawną, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 3. Dane osobowe zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 5 RODO, będą:
 4. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 5. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
 6. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 7. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
 8. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
 9. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Udostępnienie danych.

 1. Kancelaria będzie udostępniała dane Usługobiorców podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tejże osoby.
 3. Kancelaria może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę internetową upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie ściśle wynikającym z konkretnego żądania.
 4. Odbiorcami danych Usługobiorcy mogą być ponadto podmioty realizujące usługi na zlecenie Kancelarii lub podmiotów, o których mowa w 1 ust. 1: ich pracownicy, usługobiorcy lub przyjmujący zamówienie.

Prawa Usługobiorcy w ochronie danych osobowych

 1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Szczegółowe warunki powyżej opisanych praw wskazane są w art. 15-22 RODO.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w 1 ust. 2.

Polityka cookies

 1. Administrator może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy w związku korzystaniem ze strony Kancelarii. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej.
 2. Podstawą prawną wykorzystywania plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Usługobiorcy. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Usługobiorców wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę i dostosować stronę internetową indywidualnie każdemu Usługobiorcy.
 4. Administrator może przechowywać pliki cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a następnie może uzyskać dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.
 5. Administrator niniejszym informuje Usługobiorcę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Usługobiorcę może być utrudnione.
 6. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Usługobiorcę usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Usługobiorca.
 7. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Usługobiorca może skorzystać z pliku pomocy przeglądarki.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Maszy pytania?
Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe

W naszej ofercie

Zapoznaj się z naszą ofertą

Poznaj całą ofertę
Szybki kontakt
Zapraszamy do współpracy

Kancelaria Radców Prawnych Teza

ul. Kopernika 13, lok 107
10-693 Olsztyn
E-mail: sekretariat@kancelariateza.pl

Wyjście
Przewiń na górę